EMITEREA DECIZIEI DE COMPENSARE

DESPĂGUBIRILE ȘI ÎNTINDEREA ACESTORA

RESTITUIREA PROPRIETĂȚILORLEGEA 10/2001; LEGEA 165/2013

Conform art. 34 alin. (1) și (2) din Legea 165/2013, dosarele înregistrate la Secretariatul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor vor fi soluționate în termen de 60 de luni de la data intrării în vigoare a legii, iar dosarele care vor fi transmise Secretariatului Comisiei Naționale ulterior datei intrării în vigoare a prezentei legi vor fi soluționate în termen de 60 de luni de la data înregistrării lor.

Prin excepție, termenul este de 36 de luni de la data intrării în vigoare a legii sau de la data înregistrării dosarului, în cazul dosarelor de fond funciar.

Numărul dosarelor înregistrate la Comisia Centrală și data înregistrării acestora se publică pe pagina de internet a Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților și se comunică, la cerere, persoanelor îndreptățite.

Conform art. 34 alin. (4) și (5) din Legea nr. 165/2013, dosarele se soluționează în ordinea înregistrării lor la Secretariatul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor, respectiv Secretariatul Comisiei Naționale, iar prin excepție, se soluționează cu prioritate:

  1. a) dosarele în care Secretariatul Comisiei Naționale a solicitat documente în completare;
  2. b) dosarele în care, prin hotărâri judecătorești irevocabile/ definitive, instanțele de judecată s-au pronunțat cu privire la existența și întinderea dreptului, precum și la calitatea de persoană îndreptățită;
  3. c) dosarele constituite în baza cererilor formulate de persoanele certificate de entități desemnate de statul român sau de alte state membre ale Uniunii Europene, ca supraviețuitoare ale Holocaustului, aflate în viață la data publicării în M. Of. a legii;
  4. d) dosarele în care s-au emis decizii privind propunerea acordării de despăgubiri/măsuri compensatorii de către Comisia specială de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase și comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România.

Cu toate acestea, există cazuri în care reprezentanții Comisiei Naționale pentru Compensarea Imobilelor încalcă ordinea de soluționare a dosarelor, soluționând, în afara cazurilor de excepție prevăzute la art. 34 alin. (5) din Legea 165/2013, dosare cu un număr mai mare înaintea unor dosare cu număr mai mic.

Apreciem că încălcarea ordinii de soluționare încalcă principiul egalității cetățenilor în fața legii, creându-se astfel privilegii și discriminări în rândul persoanelor îndreptățite.

Potrivit art. 16 alin. (1) și (2) din Constituția României, cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări și nimeni nu este mai  presus de lege.

De asemenea, conform art. 1 „Interzicerea generală a discriminării” din Protocolul nr. 12 la Convenția europeană a drepturilor omului:

„1. Exercitarea oricărui drept prevăzut de lege trebuie să fie asigurată fără nicio discriminare, bazată, în special, pe sex, rasă, culoare, limbă, religie, opinii politice sau orice alte opinii, origine națională sau socială, apartenență la o minoritate națională, avere, naștere sau oricare altă situație.

  1. Nimeni nu poate fi discriminat de o autoritate publică pe baza oricăruia dintre motivele menționate în paragraful 1”.

Arătăm că potrivit art. 297 alin. (1) din Codul penal, constituie infracțiunea de abuz în serviciu „fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, nu îndeplineşte un act sau îl îndeplineşte în mod defectuos şi prin aceasta cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice”.

Întrucât ordinea soluționării dosarelor de despăgubire este reglementată expres prin dispozițiile art. 34 alin. (4) și (5) din Legea nr. 165/2013, încălcarea ordinii de soluționare reprezintă o încălcare a legii, în sensul Deciziei Curţii Constituţionale nr. 405 din 15 iunie 2016, și constituie infracțiunea de abuz în serviciu, având în vedere că prin încălcarea legii se produce un prejudiciu subsemnatului, constând în plata cu întârziere a numărului de puncte compensatori cuvenite subsemnatului.

De asemenea, constituie infracțiunea de neglijență în serviciu, conform art. 298 din Codul penal, încălcarea din culpă de către un funcţionar public a unei îndatoriri de serviciu, prin neîndeplinirea acesteia sau prin îndeplinirea ei defectuoasă, dacă prin aceasta se cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice.

 

În temeiul art. 35 alin. (1) din Legea nr. 165/2013, deciziile de compensare emise de A.N.R.P. – C.N.C.I pot fi atacate de persoana care se consideră îndreptățită la secția civilă a tribunalului în a cărui circumscripție se află imobilul, în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Litigiile privind modalitatea de aplicare a prevederilor Legii nr. 165/2013 sunt de competența secțiilor civile ale tribunalelor în a cărui circumscripție se află imobilul, indiferent de calitatea titularului acțiunii.

 

 În cazul în care entitatea învestită de lege nu emite decizia în termenele prevăzute prin dispozițiile Legii nr. 165/2013, persoana care se consideră îndreptățită se poate adresa tribunalului în a cărei circumscripție se află imobilul, în termen de 6 luni de la expirarea termenelor prevăzute de lege pentru soluționarea cererilor.

 

Atât în cazul contestațiilor, cât și în cazul în care se solicită soluționarea în instanță a dosarului de despăgubiri, instanța judecătorească se pronunță asupra existenței și întinderii dreptului de proprietate și dispune restituirea în natură sau, după caz, acordarea de măsuri reparatorii în condițiile prezentei legi, stabilind numărul de puncte compensatorii cuvenite reclamanților.

Hotărârile judecătorești pronunțate în materia restituirii proprietăților sunt scutite de taxa judiciară de timbru și supuse numai apelului.

Cum va putem ajuta? Trimite un mesaj:

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Politica de Confidentialitate și Conformitatea GDPR

EMITEREA DECIZIEI DE COMPENSARE

Echipa noastră e formată din avocați, majoritatea specializați în Legea 10/2001, Legea 165/2013, Legea 18/1991, Legea 9/1998, Legea 290/2003 și alte legi privind fondurile funciare. OFERIM GRATUIT CONSULTANȚĂ! AVEM RĂSPUNSUL LA TOATE ÎNTREBĂRILE DUMNEAVOASTRĂ!

Pe site-ul nostru sunt prezentate informatii actualizate si valoroase cu privire la ANRP, ANRP Plati, Avocat ANRPDosare ANRPDecizii ANRPPuncte ANRPDespagubiri ANRPForum ANRPPMB Legea 10Calcul Despegubiri ANRPLegea 10 din 2001 si Legea 165 din 2013 utlimele actualizariCNCI.

Am creat propriul Grup de Facebook, sa stragem o cumunitate ANRP cat mai mare, click aici

Cumpar Puncte ANRP         Cumpar Dosare ANRP     Cumpar Decizii de compensare prin puncte ANRP

Cumpar Drepturi Litigioase   Cumpar Depreturi Succesorale  Cumpar Titluri de Plata ANRP  Cumpar Drepturi Litigioase