CUMPĂR DOSARE ȘI PUNCTE A.N.R.P. OFERIM CEL MAI BUN PREȚ - Cumpărăm Litigii de orice fel!

Doriți un parteneriat? SUNAȚI ACUM!


0720.250.095
OFERIM GRATUIT CONSULTANȚĂ! AVEM RĂSPUNSUL LA TOATE ÎNTREBĂRILE DUMNEAVOASTRĂ!
Legislatie: Legea 10/2001; Legea 165/2013
Avocați Specializați în Restituirea Proprietăților!

Cumpar Puncte si dosare ANRP - OFERIM GRATUIT CONSULTANȚĂ! AVEM RĂSPUNSUL LA TOATE ÎNTREBĂRILE DUMNEAVOASTRĂ!

Cum vă putem ajuta?

1. Cumpărăm drepturi ANRP

Oferim gratuit asistenta juridică pentru contestarea Deciziilor de invalidare sau de validare parțială emise de Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților - Comisia Naționala pentru Restituirea Proprietăților.

Puteți transforma punctele obținând banii imediat!

Nu sunteți mulțumit de numărul de puncte de despăgubire stabilit de către Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților - Comisia Națională pentru Restituirea Proprietăților?

Puteți contesta decizia beneficiind în același timp de numărul de puncte stabilit! Practic nu pierdeți nimic! Oferim sprijin in acest sens!

Doriți să înstrăinați punctele de desăgubire? Va oferim cel mai bun preț pentru tranzacționarea punctelor, procedura de instreinarr consta prin semnarea unui contract de vânzare-cumpărare ( cesiune de drepturi) ce are ca obiect punctele dumneavoastră de desăgubire. Documentul se autentifica de către notarul public iar prețul se plătește prin transfer bancar, banii intrând in contul Dvs.in aceea zi

Având în vedere procedura lungă și anevoioasă de soluționare a dosarelor înregistrate la ANRP – Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor, o modalitate de a vă valorifica drepturile aferente dosarului dumneavoastră o reprezintă cesiunea (vânzarea) acestor drepturi, în schimbul unui preț pe care îl încasați la data încheierii contractului.

Vă oferim posibilitatea de a încheia un contract de cesiune de drepturi litigioase, prin care dumneavoastră să transmiteți integral sau un anumit procent din drepturile aferente dosarului dumneavoastră ANRP, în schimbul unui preț care se va stabili estimativ, raportat la modalitatea de evaluare aplicată de C.N.C.I., conform art. 21 din Legea 165/2013.

Conform art. 24 alin. (2) din Legea 165/2013, în dosarele în care se acordă măsuri compensatorii altor persoane decât titularul dreptului de proprietate, fost proprietar sau moștenitorii legali ori testamentari ai acestuia, se acordă un număr de puncte egal cu suma dintre prețul plătit fostului proprietar sau moștenitorilor legali ori testamentari ai acestuia pentru tranzacționarea dreptului de proprietate și un procent de 15% din diferența până la valoarea imobilului stabilită conform art. 21 alin. (6) din Lege.

Vă informăm astfel că, în situația în care se vând drepturi ANRP, cesionarul compărător al acestor drepturi încasează de la autoritatea publică o sumă inferioară decât cea pe care ar fi încasat-o în mod direct persoana îndreptățită.

Vânzarea drepturilor aferente dosarului dumneavoastră ANRP reprezintă o modalitate simplă și sigură de a vă valorifica aceste drepturi, evitând perioada lungă de așteptare pentru soluționarea dosarului și încasarea punctelor în mod direct de la ANRP

În vederea negocierii contractului, este necesară o analiză prealabilă a documentelor dumneavoastră, pentru a ne informa cu privire la șansele noastre de câștig și riscurile la care ne expunem, în funcție de particularitățile fiecărui dosar în parte.

În măsura în care se ajunge la un acord cu privire la preț, contractul de cesiune de drepturi litigioase se încheie în formă autentică notarială, iar prețul este încasat la momentul încheierii contractului, astfel că orice risc ulterior, referitor la eventuale fluctuații ale valorilor acordate de ANRP, este preluat și suportat de noi.

2. Ne ocupăm de soluționarea dosarului dumneavoastră

În situația în care aveți un dosar înregistrat la primărie, la ANRP sau la altă entitate învestită de lege, iar acesta nu a fost soluționat până în prezent, vă oferim posibilitatea de a lăsa în grija noastră orice demersuri necesare în vederea încasării despăgubirilor care vi se cuvin.

Contractul de mandat este una dintre modalitățile avantajoase prin care puteți lăsa în sarcina noastră efectuarea tuturor demersurilor, precum și orice costuri aferente completării dosarului dumneavoastră și încasării despăgubirilor în cel mai scurt timp posibil, din punct de vedere legal.

Numeroasele modificări survenite în legislația restituirii proprietăților determină necesitatea de a completa dosarele ANRP cu diverse documente din care să rezulte categoria de folosință a terenurilor la data preluării, suprafața de teren liber și suprafața de teren ocupat la momentul preluării, descrierea tehnică și arhitecturală a construcțiilor la preluare, încadrarea imobilului conform grilei notariale valabile în anul 2013, etc..

Totodată, legea acordă persoanelor îndreptățite la măsuri reparatorii posibilitatea de a solicita instanței de judecată să soluționeze dosarul de despăgubiri și să oblige Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor să emită decizia de compensare cu numărul de puncte stabilit de instanța de judecată.

Prin intermediul unui contract de mandat, încheiat în formă autentică notarială, în schimbul unei cote procentuale din drepturile dumneavoastră, ne oferim să efectuăm toate demersurile aferente soluționării dosarului, orice costuri judiciare și extrajudiciare fiind în sarcina noastră: onorarii avocațiale, onorarii experți judiciari și extrajudiciari, taxe pentru eliberarea diferitelor documente de către autoritățile și instituțiile publice, etc..

3. Asistența juridică și reprezentare prin avocat

Echipa noastră formată din profesioniști, juriști și avocați, specializați în materia restituirii proprietăților și cu o experiență vastă în acest domeniu, este la dispoziția dumneavoastră și vă oferă sprijin legal pentru soluționarea dosarului dumneavoastră în cel mai scurt timp.

Informații Utile

Puteți contesta decizia beneficiind în același timp de numărul de puncte stabilit! Practic nu pierdeți nimic! Oferim sprijin in acest sens!

Toți deținători de puncte pot opta pentru transformare punctelor in numerar urmând sa primească anual câte un Titlu de plată emis de Economică , serviciul Plăti din cadrul Autorități Nationale pentru Restituirea Proprietăților fiecare titlu de plata reprezentând 20% din valoarea punctelor de despăgubire. Practic veți primi întreaga suma de bani pe parcursul a 5 ani (20% în fiecare an), banii vor fi transferați de Ministerul de Finanțe prin CecBank.

Atenție! Puteți vinde parțial dosarul de despăgubire urmând ca obiectul contractului de vânzare cumpărare sa reprezinte un anumit procent din dosarul de despăgubire!

Nu aveți încredere in efectuarea plății in transe datorită situației economice a României? Sunteți îngândurat din cauza inflației care in ultimile luni a depășit 15% ? Vreți sa făceți uz de proverbul “Ce-i în mână nu-i minciună!”?

Puteți transforma punctele obținând banii imediat!

Oferim gratuit consultanta! Avem răspunsul la orice întrebare

CUPRINS

RESTITUIREA PROPRIETĂȚILOR. LEGEA 10/2001.LEGEA 165/2013.

I. CONDIȚII PRIVIND ACORDAREA DESPĂGUBIRILOR

1. Imobil preluat abuziv.

2. Calitatea de persoană îndreptățită.

3. Depunerea în termen a notificării.

4. Condiția executorului judecătoresc.

5. Dovada dreptului de proprietate și prezumțiile legale.

6. Cazuri excluse de la acordarea despăgubirilor.

II.DESPĂGUBIRILE ȘI ÎNTINDEREA ACESTORA

1. Măsurile reparatorii.

2. Situația imobilelor vândute în baza Legii nr. 112/1995.

3. Evaluarea imobilului și stabilirea punctelor compensatorii.

4. Emiterea deciziei de compensare.

5. Încasarea despăgubirilor.

1.Imobil preluat abuziv

RESTITUIREA PROPRIETĂȚILOR. LEGEA 10/2001.LEGEA 165/2013

Legea nr. 10/2001 și Legea nr. 165/2013 reglementează cadrul legal pentru restituirea proprietăților confiscate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989.

Potrivit art. 2 din Legea nr. 10/2001, prin „IMOBILE PRELUATE ÎN MOD ABUZIV”, în sensul acestei legi, se înțelege:

a) imobilele naționalizate prin Decretul nr. 92/1950 pentru naționalizarea unor imobile, cu modificările și completările ulterioare, prin Legea nr. 119/1948 pentru naționalizarea întreprinderilor industriale, bancare, de asigurări, miniere și de transporturi, precum și prin alte acte normative de naționalizare;

b) imobilele preluate prin confiscarea averii, ca urmare a unei hotărâri judecătorești de condamnare pentru infracțiuni de natură politică, prevăzute de legislația penală, săvârșite ca manifestare a opoziției față de sistemul totalitar comunist;

c) imobilele donate statului sau altor persoane juridice în baza Decretului nr. 410/1948 privind donațiunea unor întreprinderi de arte grafice, a Decretului nr. 478/1954 privind donațiile făcute statului și altele asemenea, neîncheiate în forma autentică, precum și imobilele donate statului sau altor persoane juridice, încheiate în forma autentică prevăzută de art. 813 din Codul Civil, în acest din urma caz dacă s-a admis acțiunea în anulare sau în constatarea nulității donației printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă;

d) imobilele preluate de stat pentru neplata impozitelor ca urmare a unor măsuri abuzive impuse de stat, prin care drepturile proprietarului nu puteau fi exercitate;

e) imobilele considerate a fi fost abandonate, în baza unei dispoziții administrative sau a unei hotărâri judecătorești pronunțate în temeiul Decretului nr. 111/1951 privind reglementarea situației bunurilor de orice fel supuse confiscării, confiscate, fără moștenitori sau fără stăpân, precum și a unor bunuri care nu mai folosesc instituțiilor bugetare, în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989;

f) imobilele preluate de stat în baza unor legi sau a altor acte normative nepublicate, la data preluării, în Monitorul Oficial al României, Partea I, sau în Buletinul Oficial;

g) imobilele preluate de stat în baza Legii nr. 139/1940 asupra rechizițiilor și care nu au fost restituite ori pentru care proprietarii nu au primit compensații echitabile;

h) orice alte imobile preluate de stat cu titlu valabil, astfel cum este definit la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

i) orice alte imobile preluate fără titlu valabil sau fără respectarea dispozițiilor legale în vigoare la data preluării, precum și cele preluate fără temei legal prin acte de dispoziție ale organelor locale ale puterii sau ale administrației de stat.

Totodată, prin art. 11 din Legea nr. 10/2001 sunt reglementate toate cazurile de expropriere a imobilelor ce intra sub incidența legislației speciale, indiferent dacă exproprierea s-a făcut cu titlu valabil sau fără titlu valabil, fiind vizat inclusiv restituirea acelor imobile a căror situație juridică și-ar fi putut găsi dezlegarea, până la data intrării sale în vigoare, în temeiul art. 35 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică.

În legătură cu acest aspect, avem în vedere Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. LIII (53) din 4 iunie 2007 pronunțată în recurs în interesul legii, prin care s-a stabilit că sunt inaplicabile dispozițiile art. 35 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică în cazul acțiunilor având ca obiect imobile expropriate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, introduse după intrarea în vigoare a Legii nr. 10/2001.

Pentru cazul special prevăzut la art. 11 din lege situația respectivă se încadrează în prevederile legii atunci când deposedarea s-a făcut prin expropriere, preluarea fiind considerată a fi aprioric abuzivă (lipsa unor despăgubiri echitabile).

În legătură cu acest aspect, este relevantă Decizia nr. LIII (53) din 4 iunie 2007 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție în recurs în interesul legii, prin care s-a stabilit că sunt inaplicabile dispozițiile art. 35 din Legea nr. 33/1994 în cazul acțiunilor având ca obiect imobile expropriate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, introduse după intrarea în vigoare a Legii nr. 10/2001.

Prin „IMOBILE”, în sensul legii, se înțeleg terenurile, cu sau fără construcții, cu oricare dintre destinațiile avute la data preluării în mod abuziv, precum și bunurile mobile devenite imobile prin încorporare în acest construcții.

Măsurile reparatorii privesc și utilajele și instalațiile preluate de stat sau de alte persoane juridice odată cu imobilul, în afara de cazul în care au fost înlocuite, casate sau distruse.

Utilajele și instalațiile se referă la acele bunuri care se aflau în imobilul preluat, indiferent de destinația acestuia; odată dovedit dreptul de proprietate asupra imobilului, se prezumă că instalațiile și utilajele au aparținut aceluiași proprietar.

5. Dovada dreptului de proprietate și prezumțiile legale.

Pe site-ul A.N.R.P este prezentată situația dosarelor înregistrate astfel: 26.571 de persoane îndreptățite trebuie să acționeze în justiție C.N.C.I. până la data de 20 noiembrie 2018 pentru a nu-și pierde drepturile

Dosarele care la data de 20 mai 2018 erau luate in evidență de CNCI, nu mai pot fi soluționate în instanță decât până la data de 20 noiembrie 2018, dată ulterior căreia orice demers judiciar va fi respins ca tardiv.
În privința dosarelor înregistrate la CNCI ulterior datei de 20 mai 2013, termenul de 6 luni se calculează individual, de la data la care aceste dosare împlinesc 5 ani de la data înregistrării.
Conform site-ului ANRP, numai 9.508 din toate cele 62.537 dosare înregistrate la CNCI se află în situația de a fi mai noi de 5 ani: „Până la data de 11.05.2018, la Secretariatul C.N.C.I. au fost înregistrate 62.537 dosare, din care 9.508 au fost transmise după data de 20.05.2013. Până în prezent au fost soluționate 26.458 dosare.”

Scăzând din numărul total de dosare dosarele soluționate și dosarele înregistrate după data de 20.05.2013, rezultă că pentru un număr de 26.571 dosare persoanele îndreptățite mai au 6 luni la dispoziție pentru a acționa în instanță, după care orice demers judiciar va fi respins ca tardiv.

9508 persoane trebuie să facă același lucru în 6 luni de la data împlinirii a 5 ani de la înregistrarea dosarului propriu la CNCI.
Înregistrările de pe portal.just.ro arată ca peste 1000 de persoane au acționat deja CNCI si ANRP în judecată în urma expirării termenului limită de 20 mai 2018 în care CNCI ar fi trebuit să le soluționeze dosarul.
În privința dosarelor aflate în stadiu de primărie, pentru care termenul de 6 luni s-a încheiat anul trecut, din informațiile deținute de noi, acțiunile depuse în afara termenului au fost respinse.

-------------------

Echipa noastră e formată din avocați, majoritatea specializați în legea 10.

CONTACT

Telefon: 0720.250.095

Echipa noastră vă va comunica informațiile și documentele de care avem nevoie pentru a analiza stadiul și șansele de reușită ale dosarului dvs.. Din cauza timpului foarte scurt, nu vom putea prelua decât dosare bine documentate și cu privire la care reușiți să ne transmiteți informații suficiente. Sperăm ca instrucțiunile pe care le veți primi din partea noastră sa vă ajute cât mai mult în acest sens.

CONTACTAȚI-NE

0720.250.095

OFERIM CEL MAI BUN PREȚ

Recuperați imobilele sau despăgubirile pe Legea 10 aferente dosarelor încă nesoluționate de C.N.C.I.