EVALUAREA IMOBILULUI ȘI STABILIREA PUNCTELOR COMPENSATORII

DESPĂGUBIRILE ȘI ÎNTINDEREA ACESTORA

LEGISLATIA RESTITUIRII PROPRIETĂȚILOR. LEGEA 10/2001; LEGEA 165/2013

Articolul 16 din Legea nr. 165/2013 prevede că „cererile de restituire care nu pot fi soluționate prin restituire în natură la nivelul entităților învestite de lege se soluționează prin acordarea de măsuri compensatorii sub formă de puncte, care se determină potrivit art. 21 alin. (6) și (7)”.

Prin urmare, dosarele de despăgubiri care sunt înaintate de entitățile învestite de lege către Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților trebuie, în mod obligatoriu, să conțină documente din care să rezulte situația juridică, actuală și detaliată a imobilului, detalii de sistematizare (ex. blocuri, rețele edilitare, spațiu verde, etc.), cu precizarea motivelor imposibilității restituirii în natură.

Conform art. 18 din Legea nr. 10/2001, măsurile reparatorii se stabilesc numai în echivalent în următoarele cazuri:

  1. a) persoana îndreptățită era asociat la persoana juridică proprietară a imobilelor și a activelor la data preluării acestora în mod abuziv, cu excepția cazului în care persoana îndreptățită era unic asociat sau persoanele îndreptățite asociate erau membri ai aceleiași familii;
  2. b) imobilul nu mai exista la data intrării în vigoare a prezentei legi, cu excepția imobilelor distruse ca urmare a unor calamități naturale;
  3. c) imobilul a fost înstrăinat cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 112/1995.

De asemenea, potrivit art. 1 alin. (3) din Legea nr. 165/2013în situația în care titularul a înstrăinat drepturile care i se cuvin potrivit legilor de restituire a proprietății, singura măsură reparatorie care se acordă cesionarului este compensarea prin puncte.

Secretariatul Comisiei Naționale (C.N.C.I.), în baza documentelor transmise, procedează la verificarea dosarelor din punctul de vedere al existenței dreptului persoanei care se consideră îndreptățită la măsuri reparatorii, procedând la validarea dispoziției/deciziei cu propunerea de acordare a despăgubirilor, precum și la evaluarea imobilului și stabilirea numărului de puncte compensatorii, în conformitate cu art. 21 din Legea nr. 165/2013.

Pentru clarificarea aspectelor din dosar, Secretariatul Comisiei Naționale poate solicita documente în completare entităților învestite de lege, titularilor dosarelor și oricăror altor instituții care ar putea deține documente relevante.

Conform art. 32 din Legea nr. 165/2013se instituie un termen de decădere în procedura administrativă, de 120 de zile, în care persoanele care se consideră îndreptățite pot completa cu înscrisuri dosarele depuse la entitățile învestite de lege. Termenul curge de la data la care persoanei i se comunică în scris documentele necesare soluționării cererii sale.

Termenul de 120 de zile poate fi prelungit la cererea scrisă a persoanei care se consideră îndreptățită sau a reprezentantului legal, prin decizia conducătorului entității învestite de lege sau a persoanei împuternicite de către acesta, o singură dată, pentru o perioadă de 60 de zile, în situația în care persoana care se consideră îndreptățită face dovada efectuării unor demersuri privind completarea dosarului în raport cu alte instituții. Cererea de prelungire a termenului se va formula în interiorul termenului de 120 de zile și va fi însoțită de dovada demersurilor întreprinse.

Instituțiile deținătoare a actelor necesare completării dosarelor de despăgubiri au obligația de a elibera, în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii, actele doveditoare solicitate.

De asemenea, conform art. 36 lit. h) coroborat cu art. 37 din Legea 165/2013nerespectarea termenelor prevăzute de această lege constituie contravenție și se sancționează cu amenda de la 10.000 lei la 100.000 lei, astfel încât „reglementarea este însoțită de anumite garanții împotriva abuzului autorității de a nu răspunde la timp”, reaua-credință sau abuzul de putere a autorității publice fiind sancționat legal, în acest sens fiind, cu titlu de exemplu, Decizia nr. 302/05.06.2014 și Decizia nr. 79/26.02.2015 a Curții Constituționale.

În situația în care, după solicitarea documentelor necesare stabilirii categoriei de folosință a terenurilor care fac obiectul cererilor formulate potrivit Legii nr. 10/2001, dosarele de despăgubire nu se completează cu informațiile solicitate, se prezumă următoarele:

  1. a) în cazul terenurilor situate la data preluării abuzive în intravilanul localităților de tip urban și pe care existau construcții, o suprafață de până la 1.000 mp avea categoria de folosință curți și construcții;
  2. b) în cazul terenurilor situate la data preluării abuzive în intravilanul localităților de tip rural și pe care existau construcții, o suprafață de până la 3.000 mp avea categoria de folosință curți și construcții.

Considerăm că pentru identitate de rațiune, conform principiului egalității în drepturi între cetățeni, prezumțiile prevăzute de art. 151 din Legea nr. 165/2013 se aplică nu doar în cazul în care nu au fost depuse acte în completare, ci și cazului în care din actele depuse la dosarul administrativ.

Pentru suprafețele care exced limitelor prevăzute mai sus și pentru care, pe baza documentelor existente, nu se poate stabili dacă se încadrează în suprafața maximă de 50 ha de proprietar deposedat, C.N.C.I. invalidează deciziile/dispozițiile primăriilor sau a celorlalte entități învestite de lege, cu excepția celor emise în baza unor hotărâri judecătorești irevocabile/definitive prin care instanțele au stabilit existența și întinderea dreptului.

Potrivit art. 21 alin. (6) din Legea nr. 165/2013evaluarea imobilului ce face obiectul deciziei se face prin aplicarea grilei notariale valabile la data intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013 în considerarea caracteristicilor tehnice ale imobilului și a categoriei de folosință la data preluării acestuia, și se exprimă în puncte. Un punct are valoarea de un leu.

Având în vedere caracterul complex al reglementărilor privind restituirea proprietăților, numeroasele modificări legislative succesive intervenite în derularea procedurii, prelungirea procesului pe o perioadă îndelungată de timp cu majore fluctuații intervenite în circuitul economic și pe piața imobiliară, schimbările frecvente din sistemul juridic, politic, etc., apreciem că pentru o corectă aplicare a dispozițiilor legale incidente este necesar ca instanțele de judecată să procedeze la o prealabilă analiză coroborată a normelor juridice în ansamblu, folosind în mod corespunzătoare toate metodele de interpretare a normelor juridice: legală (oficială), gramaticală (textuală), logică, sistematică (sistemică), istorică, teleologică (după scop).

Necesitatea aplicării metodei sistemice decurge din caracterul de sistem al dreptului român, el constituind nu o simpla însumare de norme, ci o unitate alcătuită din părți interdependente. Astfel, normele nu pot fi interpretare de sine stătător, ci unele prin altele și în ansamblul celorlalte acte normative în vigoare.

Potrivit art. 1 alin. (2) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, „actele normative se inițializează, se elaborează, se adoptă şi se aplică în conformitate cu prevederile Constituţiei României, republicată, cu dispozițiile prezentei legi, precum şi cu principiile ordinii de drept.”

Interpretarea istorică implică studiul izvoarelor de documentare, al materialelor pregătitoare ale adoptării actului, al expunerii de motive, al discuțiilor care s-au purtat cu ocazia dezbaterii respectivului act, lucrări de specialitate, pentru a determina condițiile istorice, social-politice, economice, etc., ce au determinat adoptarea și/sau modificarea actului normativ (occasio legis) și, în funcție de aceste condiții, determinarea scopurilor urmărite de legiuitor prin intervenția sa (ratio legis).

Interpretarea teleologică, se bazată pe finalitatea dispozițiilor incidente, este necesară și concludentă pentru soluționarea prezentei cauze. Aceasta relevă importanța celorlalte metode de interpretare, întrucât, prin natura ei, metoda teleologică reclamă utilizarea concomitentă a celelalte, căci ratio legis rezultă din utilizarea anumitor termeni/expresii și din coroborarea normei în cauza cu alte norme, dar mai ales cercetând-se contextul adoptării.

În forma sa inițială, art. 21 alin. (6) din Legea nr. 165/2013 avea următorul conținut: „Evaluarea imobilului ce face obiectul deciziei se face prin aplicarea grilei notariale valabile la data intrării în vigoare a prezentei legi de către Secretariatul Comisiei Naţionale şi se exprimă în puncte. Un punct are valoarea de un leu.”.

Pentru corecta înțelegere și aplicare a grilei notariale apreciem că se impune, în primul rând, clarificarea naturii juridice, a contextului și a scopului în vederea căruia a fost întocmită și utilizată și este utilizată grila notarială.

Noțiunea de „grilă notarială” este definită la art. 3 pct. 7 din Legea nr. 165/2013ghidurile privind valorile orientative ale proprietăţilor imobiliare utilizate de camerele notarilor publici, actualizate în condiţiile impuse de art. 771 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare”.

Potrivit art. 771alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, „camerele notarilor publici vor actualiza cel puţin o dată pe an expertizele privind valoarea de circulaţie a bunurilor imobile, care vor fi comunicate la direcţiile generale regionale ale Ministerului Finanţelor Publice”.

            Dispozițiile art. 771 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (aplicabile la momentul întocmirii grilei notariale pentru anul 2013), prevăd obligația de plată și cuantumul impozitului datorat la transferul dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia, prin acte juridice între vii asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii.

Impozitul este calculat și încasat de notarul public înainte de autentificarea actului la valoarea declarată de părţi în actul prin care se transferă dreptul de proprietate sau dezmembrămintele sale, și, cu câteva excepții, în cazul în care valoarea declarată este inferioară valorii orientative stabilite prin expertiza întocmită de camera notarilor publici, impozitul se va calcula la nivelul valorii stabilite prin expertiză.

Prin urmare, înainte de întocmirea și autentificarea actelor prin care se transferă dreptul de proprietate sau dezmembrămintele sale, notarii publici au obligația de a verifica dacă valoarea declarată de părți este inferioară celei prevăzute în ghidul privind valorile orientative, situație în care valoarea prevăzută în ghid va servi ca bază de calcul a impozitului colectat de notarul public.

Având în vedere competența notarilor publici care se întinde pe raza unei curți pe apel, valorile minime orientative ale proprietăților imobiliare nu sunt cuprinse într-un instrument unic la nivel național, ci sunt prevăzute în expertize întocmite de societăți comerciale ce își desfășoară prin echipe de experți autorizați ANEVAR, la solicitarea fiecărei camere notariale, cel puțin odată pe an, pentru fiecare județ al unei camere notariale cu localitățile aflate în circumscripțiile judecătoriilor.

Expertizele sau ghidurile privind valorile orientative ale proprietăților imobiliare reprezintă studii ale pieței imobiliare la nivel local, bazate pe analiza tranzacțiilor efectuate în anii anteriori, a ofertelor existente și pe anticiparea evoluției viitoare, fiind întocmite conform Standardelor Internaționale de Evaluare și a celorlalte acte internaționale, actelor normative din dreptul intern și lucrărilor de specialitate internaționale.

Din cauza lipsei de transparență a unor piețe (de exemplu: piața serviciilor de intermediere), precum și absenței multor informații statistice (dintre care cele mai importante sunt legate de volumul total al pieței imobiliare și evoluția prețurilor reale de tranzacționare), în întocmirea expertizelor sunt folosite și estimări, calcule proprii și scenarii standardizate.

În cuprinsul expertizelor este menționat că ele sunt destinate doar spre a fi utilizate doar de notarii publici sau în alte cazuri prevăzute de lege și că utilizarea valorilor cuprinse în ghid ca referință în rapoartele de evaluare sau ca justificare a prețului unor tranzacții imobiliare de către persoane fizice sau juridice, de drept public sau privat nu se recomanda, deoarece abaterile pot fi semnificative, având în vedere ca evaluarea unei proprietăți imobiliare, in conformitate cu Standardele Internaționale de Evaluare, presupune parcurgerea unor etape, inclusiv inspecția tehnică a fiecărei proprietăți, fiecare proprietate având caracteristici proprii.

În concluzie, „grila notarială” sau „ghidurile privind valorile orientative ale proprietăților imobiliare” reprezintă o expertiză sau un studiu al piețelor locale privind tranzacțiile imobiliare din anii precedenți, întocmită  de experți autorizați ANEVAR la solicitarea camerelor notarilor, care au obligația de le comunica Ministerului Finanțelor Publice, fiind concepută pentru stabilirea unei baze minime de calcul a impozitului pe transferul dreptului de proprietate sau a dezmembrămintelor, calculat și colectat de către notarii publici care autentifică actul respectiv.

În acest context, supunem vă supunem faptul că, ghidurile privind valorile orientative ale proprietăților NU sunt acte normative, nu fac parte din sistemul normelor juridice din dreptul intern și nu sunt publicate în M. Of..

Pe de altă parte, cu toate că despăgubirile acordate în procesul de restituire a proprietăților preluate abuziv sunt calculate exclusiv în raport de valorile prevăzute de grila notarială valabilă în anul 2013, această grilă nu face obiectul unei anexe ca parte integrantă a Legii nr. 165/2013.

În aceste condiții, grilele notariale ale anului 2013 aplicabile în modalitatea de calcul a despăgubirilor, acestea nu au fost supuse controlului de constituționalitate a priori a Curții Constituționale, motiv pentru care îi revine instanței de judecată învestită cu soluționarea unei contestații împotriva modului de calcul al despăgubirilor să aplice grila notarială în acord cu celelalte acte normative din dreptul intern și internaționale, recurgând la „înțelesul rațional al legii, la tradiția istorică, la lucrările preparatorii, la principiile dreptului, la sentimentul de echitate prezumat și la nevoile vieții” (M. Djuvara).

 Sintagma „în considerarea caracteristicilor tehnice ale imobilului și a categoriei de folosință la data preluării acestuia” a fost introdusă în cuprinsul art. 21 alin. (6) din Legea nr. 165/2013 prin Legea nr. 111/2017[1] privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2016[2] în vigoare 29.05.2017.

Deși nota de fundamentare a O.U.G. nr. 98/2016 nu conține nici motive referitoare la urgența ce a impus derogarea de la procedura legislativă ordinară și nici orice alte mențiuni privind modificarea art. 21 alin. (6) din Legea nr. 165/2013, presupunem că intervenția legiuitorului a avut la bază motive de ordin financiar.

Scopul urmărit de legiuitor, considerăm noi, a fost de a preciza în mod oficial că obiectul evaluării, în raport de care sunt acordate despăgubirile, este imobilul astfel cum a preluat abuziv de statul comunist, iar nu imobilul imposibil de restituit în natură, astfel cum se găsește la momentul evaluării.

În contextul în care „caracteristicile tehnice ale imobilului și categoria de folosință la data preluării acestuia” nu sunt definite de nici de legislația privind restituirea proprietăților, îi revine instanței de judecată sarcina de a preciza înțelesul acestor termeni.

Astfel, apreciem că sintagma „aplicarea grilei notariale (…) în considerarea caracteristicilor tehnice ale imobilului și a categoriei de folosință la data preluării acestuia” se impune a fi interpretată, lato sensu, în sensul că toate criteriile de evaluare prevăzute în grilă vor fi raportate exclusiv la descrierea imobilului de la momentul preluării abuzive, conform înscrisurilor administrate.

Raportându-se la metoda de interpretare teleologică a textului legal analizat, Curtea de Apel București – Secția a III-a Civilă, în jurisprudența sa, observă intenția manifestată, în mod  expres, a legiuitorului de a se raporta în procedura evaluării, la amplasamentul vechi al imobilului și nu la cel actual (Decizia civilă nr. 771/04.10.2017).

Aplicând metodele de interpretare enumerate mai sus, Curtea de Apel București a avut în vedere că în expunerea de motive a Legii nr. 368/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 165/2013, prin care a fost introdus alin. (61) în cadrul art. 21 din lege, s-au stipulat în mod expres următoarele: „Deosebit de importantă este și modificarea prevederilor alineatului (6) al articolului 21 din Legea nr. 165/2013, prin introducerea expresă a prevederii legale potrivit căreia în cazul în care din documentele existente în dosarul de despăgubiri nu se pot identifica vechiul amplasament sau caracteristicile tehnice ale imobilului, calculul despăgubirilor se face prin aplicarea valorii minime prevăzute de grila notarială pentru localitatea respectivă. Alături de celelalte modificări și acestea vor conduce la evitarea întârzierii procesului de reconstituire a dreptului de proprietate și la degrevarea bugetului prin diminuarea sumelor acordate drept despăgubiri persoanelor îndreptățite”.

Ghidurile privind valorile orientative ale imobilelor, adică grilele notariale valabile în anul 2013 sunt comunitate de fiecare Cameră a Notarilor Publici din România și prevăd modalități diferite evaluare a imobilelor.

Dacă la preluare o parte din suprafața totală a unui teren era ocupată de construcție, iar o altă suprafață era liberă, evaluarea se face distinct pentru categoria de „teren ocupat” și distinct pentru categoria de „teren liber”, în situația imobilelor situate în raza unor localități pentru care grila notarială prevede o astfel de diferențiere a prețului (spre exemplu pentru mun. București).

De asemenea, majoritatea ghidurilor prevăd raportează evaluarea clădirilor la suprafața construită desfășurată, iar potrivit art. 251 alin. (9) din Codul fiscal aplicabil la data intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013„Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, atunci suprafaţa construită desfăşurată a clădirii se determină prin înmulţirea suprafeţei utile a clădirii cu un coeficient de transformare de 1,20”.

Curtea de Apel București – Secția a III-a Civilă – în jurisprudența sa, respectiv prin Decizia civilă nr. 720/A/31.10.2016, stabilește în speță că nu se impune a fi valorificatepentru stabilirea suprafeței construite datele din reclamația dată de reclamantă, respectiv din cele ale fratelui său și ale terțelor persoane, dacă acestea nu se coroborează cu nicio altă probă administrată, nefiind îndeplinită cerința prevăzută de pct. 23.4 din Normele metodologice din 2007 de aplicare unitară a Legii nr. 10/2001, aceasta în condițiile în care la dosarul administrativ sunt anexate înscrisuri relevante referitoare la compunerea imobilului notificat.

În situația în care prețurile din grila notarială pentru imobilele situate într-o anumită localitate sunt exprimate în Euro, pentru a stabili cuantumul despăgubirilor potrivit Legii nr. 165/2013, conversia în Lei se realizează prin raportare la cursul valutar din ziua ședinței C.N.C.I., comunicat de Banca Națională a României, sau de la data pronunțării hotărârii judecătorești, în cazul soluționării dosarului de despăgubiri de către o instanță de judecată, în baza art. 35 alin. (2) din Legea 165/2013.

Potrivit art. 21 alin. (7) din Legea nr. 165/2013, numărul de puncte se stabilește după scăderea valorii actualizate a despăgubirilor încasate pentru imobilul evaluat.

            Actualizarea despăgubirilor acordate în perioada cuprinsă între 6 martie 1945 și 22 decembrie 1989 se realizează în baza prevederilor art. I (1) Titlului II din O.U.G. nr. 184/ 2002, coroborat cu Ordinul nr. 4/ 2003 emis de Banca Națională a României .

Astfel, art. I (1) al Titlului II din O.U.G. nr. 184/ 2002 prevede că „Pentru actualizarea despăgubirilor acordate în perioada cuprinsă între 6 martie 1945 și 22 decembrie 1989 se va utiliza un coeficient de actualizare aferent fiecărui an prin raportarea cursului leu/dolar S.U.A. din anul preluării, la cursul leu/dolar S.U.A. din anul emiterii deciziei/dispoziției prin care se soluționează notificarea. Acest coeficient de actualizare se va utiliza și pentru calculul valorii estimative a construcțiilor și terenurilor preluate în mod abuziv în intervalul de referință al legii”.

EVALUAREA IMOBILULUI ȘI STABILIREA PUNCTELOR COMPENSATORII

Cum va putem ajuta? Trimite un mesaj:

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Politica de Confidentialitate și Conformitatea GDPR

Echipa noastră este formată din avocați, majoritatea specializați în Legea 10/2001, Legea 165/2013, Legea 18/1991, Legea 9/1998, Legea 290/2003 și alte legi privind fondurile funciare. OFERIM GRATUIT CONSULTANȚĂ! AVEM RĂSPUNSUL LA TOATE ÎNTREBĂRILE DUMNEAVOASTRĂ! 

Pe site-ul nostru sunt prezentate informatii actualizate si valoroase cu privire la ANRP, ANRP Plati, Avocat ANRPDosare ANRPDecizii ANRPPuncte ANRPDespagubiri ANRPForum ANRPPMB Legea 10Calcul Despegubiri ANRPLegea 10 din 2001 si Legea 165 din 2013 utlimele actualizariCNCI.

Am creat propriul Grup de Facebook, sa stragem o cumunitate ANRP cat mai mare, click aici

Cumpar Puncte ANRP         Cumpar Dosare ANRP     Cumpar Decizii de compensare prin puncte ANRP

Cumpar Drepturi Litigioase   Cumpar Depreturi Succesorale  Cumpar Titluri de Plata ANRP  Cumpar Drepturi Litigioase