Imobil preluat abuziv

Legea Restituirii Proprietatilor 

I. CONDIȚII PRIVIND ACORDAREA DESPĂGUBIRILOR

1.

            Legea nr. 10/2001 și Legea nr. 165/2013 reglementează cadrul legal pentru restituirea proprietăților confiscate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989.

Potrivit art. 2 din Legea nr. 10/2001, prin „IMOBILE PRELUATE ÎN MOD ABUZIV”, în sensul acestei legi, se înțelege:

  1. a) imobilele naționalizate prin Decretul nr. 92/1950 pentru naționalizarea unor imobile, cu modificările și completările ulterioare, prin Legea nr. 119/1948 pentru naționalizarea întreprinderilor industriale, bancare, de asigurări, miniere și de transporturi, precum și prin alte acte normative de naționalizare;
  2. b) imobilele preluate prin confiscarea averii, ca urmare a unei hotărâri judecătorești de condamnare pentru infracțiuni de natură politică, prevăzute de legislația penală, săvârșite ca manifestare a opoziției față de sistemul totalitar comunist;
  3. c) imobilele donate statului sau altor persoane juridice în baza Decretului nr. 410/1948 privind donațiunea unor întreprinderi de arte grafice, a Decretului nr. 478/1954 privind donațiile făcute statului și altele asemenea, neîncheiate în forma autentică, precum și imobilele donate statului sau altor persoane juridice, încheiate în forma autentică prevăzută de art. 813 din Codul Civil, în acest din urma caz dacă s-a admis acțiunea în anulare sau în constatarea nulității donației printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă;
  4. d) imobilele preluate de stat pentru neplata impozitelor ca urmare a unor măsuri abuzive impuse de stat, prin care drepturile proprietarului nu puteau fi exercitate;
  5. e) imobilele considerate a fi fost abandonate, în baza unei dispoziții administrative sau a unei hotărâri judecătorești pronunțate în temeiul Decretului nr. 111/1951 privind reglementarea situației bunurilor de orice fel supuse confiscării, confiscate, fără moștenitori sau fără stăpân, precum și a unor bunuri care nu mai folosesc instituțiilor bugetare, în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989;
  6. f) imobilele preluate de stat în baza unor legi sau a altor acte normative nepublicate, la data preluării, în Monitorul Oficial al României, Partea I, sau în Buletinul Oficial;
  7. g) imobilele preluate de stat în baza Legii nr. 139/1940 asupra rechizițiilor și care nu au fost restituite ori pentru care proprietarii nu au primit compensații echitabile;
  8. h) orice alte imobile preluate de stat cu titlu valabil, astfel cum este definit la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;
  9. i) orice alte imobile preluate fără titlu valabil sau fără respectarea dispozițiilor legale în vigoare la data preluării, precum și cele preluate fără temei legal prin acte de dispoziție ale organelor locale ale puterii sau ale administrației de stat.

Totodată, prin art. 11 din Legea nr. 10/2001 sunt reglementate toate cazurile de expropriere a imobilelor ce intra sub incidența legislației speciale, indiferent dacă exproprierea s-a făcut cu titlu valabil sau fără titlu valabil, fiind vizat inclusiv restituirea acelor imobile a căror situație juridică și-ar fi putut găsi dezlegarea, până la data intrării sale în vigoare, în temeiul art. 35 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică.

În legătură cu acest aspect, avem în vedere Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. LIII (53) din 4 iunie 2007 pronunțată în recurs în interesul legii, prin care s-a stabilit că sunt inaplicabile dispozițiile art. 35 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică în cazul acțiunilor având ca obiect imobile expropriate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, introduse după intrarea în vigoare a Legii nr. 10/2001.

Pentru cazul special prevăzut la art. 11 din lege situația respectivă se încadrează în prevederile legii atunci când deposedarea s-a făcut prin expropriere, preluarea fiind considerată a fi aprioric abuzivă (lipsa unor despăgubiri echitabile).

În legătură cu acest aspect,  este relevantă Decizia nr. LIII (53) din 4 iunie 2007 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție în recurs în interesul legii, prin care s-a stabilit că sunt inaplicabile dispozițiile art. 35 din Legea nr. 33/1994 în cazul acțiunilor având ca obiect imobile expropriate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, introduse după intrarea în vigoare a Legii nr. 10/2001.

Prin „IMOBILE”, în sensul legii, se înțeleg terenurile, cu sau fără construcții, cu oricare dintre destinațiile avute la data preluării în mod abuziv, precum și bunurile mobile devenite imobile prin încorporare în acest construcții.

Măsurile reparatorii privesc și utilajele și instalațiile preluate de stat sau de alte persoane juridice odată cu imobilul, în afara de cazul în care au fost înlocuite, casate sau distruse.

Utilajele și instalațiile se referă la acele bunuri care se aflau în imobilul preluat, indiferent de destinația acestuia; odată dovedit dreptul de proprietate asupra imobilului, se prezumă că instalațiile și utilajele au aparținut aceluiași proprietar.

Cum va putem ajuta? Trimite un mesaj:

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Politica de Confidentialitate și Conformitatea GDPR

Echipa noastră este formată din avocați, majoritatea specializați în Legea 10/2001, Legea 165/2013, Legea 18/1991, Legea 9/1998, Legea 290/2003 și alte legi privind fondurile funciare. OFERIM GRATUIT CONSULTANȚĂ! AVEM RĂSPUNSUL LA TOATE ÎNTREBĂRILE DUMNEAVOASTRĂ! 

Pe site-ul nostru sunt prezentate informatii actualizate si valoroase cu privire la ANRP, ANRP Plati, Avocat ANRPDosare ANRPDecizii ANRPPuncte ANRPDespagubiri ANRPForum ANRPPMB Legea 10Calcul Despegubiri ANRPLegea 10 din 2001 si Legea 165 din 2013 utlimele actualizariCNCI.

Am creat propriul Grup de Facebook, sa stragem o cumunitate ANRP cat mai mare, click aici

Cumpar Puncte ANRP         Cumpar Dosare ANRP     Cumpar Decizii de compensare prin puncte ANRP

Cumpar Drepturi Litigioase   Cumpar Depreturi Succesorale  Cumpar Titluri de Plata ANRP  Cumpar Drepturi Litigioase